Löneskillnader mellan män och kvinnor statistik 2019

Sang

Genom att fortsätta att använda siten godkänner du detta. Beställ som trycksak Ladda ner som PDF-dokument. En annan faktor som tydligt påverkat utjämningen av löneskillnader under den senaste tioårsperioden är att allt fler kvinnor arbetar på högre grupperingsnivå , det vill säga nivåer med högre svårighetsgrad och komplexitet, säger utredare Anna Araskog. Regeringen består av 9 kvinnliga ministrar och 13 manliga inklusive statsministern. Läs mer om våra cookie- och integritetspolicies. Löneskillnader mellan män och kvinnor statistik 2019 [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Fördjupningsavsnittet belyser orsakerna till minskade löneskillnader uppdelat i löne- och struktureffekt. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,4 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,8 procent. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,9 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 6,1 procent. Fördjupningsavsnittet belyser hur "överutbildning" fördelas mellan nyexaminerade kvinnor och män och hur det påverkar löneskillnaden.

Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,1 procent år När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,9 procent. Fördjupningsavsnittet belyser hur löneskillnaden mellan kvinnor och män förändras efter ålder och studerar löneskillnader efter nytagen examen.

FOOT MASSAGE TRIGGER POINTS

Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,3 procent år Fördjupningsavsnittet belyser hur olika lönebegrepp påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 14,8 procent år Det visar Medlingsinstitutets rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och män — vad säger den officiella lönestatistiken? En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning.

Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,4 procent.

Fakta om löneskillnaden mellan kvinnor och män - Almedalen 2019

Sedan år har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger John Ekberg. Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år och visar att genomsnittslönen i Sverige detta år var 34  kronor.

Den går att ladda ned på SCB:s webbplats. Bilden visar kvinnors lön i procent av mäns lön grön stapel.

Lönegapet mellan kvinnor och män

Den första stapeln visar kvinnors andel av mäns löner, den andra stapeln visar kvinnors andel av mäns löner efter man tagit hänsyn till exempelvis ålder, yrke och utbildning. Alla löner är omräknade till heltidslöner. Om man ser till hela inkomsten under ett år, det vill säga summan av inkomst från arbete och kapital, och olika ersättningar som sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etc.

En viktig förklaring är att kvinnor oftare än män arbetar deltid. Men kvinnor får också mindre betalt för sitt arbete än män. Om man räknar om kvinnors löner till heltid, uppgår genomsnittslönen för kvinnor år till 83 procent av genomsnittslönen för män, en skillnad på 17 procent alltså. En del av skillnaden beror på att kvinnor i större utsträckning arbetar i offentlig sektor, där lönerna är lägre än i den privata sektorn, och att kvinnor ofta arbetar i yrken där lönen är lägre än i yrken där många män arbetar.

En del beror också på kvinnors större frånvaro från arbetet, på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro, löneskillnader mellan män och kvinnor statistik 2019 av barn etc, vilket pressar kvinnors löner neråt.

Tidigare hade kvinnor generellt en lägre utbildningsnivå än män, men så är inte fallet idag.

Löneskillnader mellan könen fortsätter att minska

I escort stockholm verket ökar lönegapet om man räknar med effekterna av utbildning, det vill säga, jämfört med männen tjänar kvinnor mindre på att utbilda sig. Om man räknade löneskillnader mellan män och kvinnor statistik 2019 skillnader som beror på sektor, yrke och arbetstid, skulle kvinnors löner uppgå till 93 procent av mäns löner.

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. Det är vanligare att kvinnor jobbar i yrken med lägre lönenivåer. Under senare år har yrkessegregeringen dock minskat vilket har bidragit till att minska det ojusterade lönegapet.

Att fler kvinnor idag har akademisk utbildning och att andelen kvinnor bland chefer ökar kan även vara anledningar till att gapet mellan kvinnors och mäns löner minskar. Studerar man utvecklingen över tid närmare kan man se att löneskillnaderna minskat stadigt under stora delar av talet, särskilt under senare år. Jämför man lönegapet år med dagens nivå har skillnaderna nästan halverats i både ojusterade och standardvägda siffror.

Dela det som är intressant.

ÄKTA VÄNNER DIKTER Löneskillnader mellan män och kvinnor statistik 2019 [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)